اصفهان شهرکت صنعتی دولت آباد خیابان بهارستان ۴۶ کوچه تیمچه شرکت آلیاژ ساز اسپادانا
کد پستی ۸۳۴۱۶۶۵۶۹۴
تلفن های شرکت :
۰۳۱۶۸۷۴۵۸۳
۰۳۱۴۵۸۳۶۰۶۲
۰۳۱۴۵۸۴۶۹۶۹ فکس