اصفهان شهرکت صنعتی دولت آباد خیابان بهارستان ۴۶ کوچه تیمچه شرکت آلیاژ ساز اسپادانا
کد پستی ۸۳۴۱۶۶۵۶۹۴
تلفن های شرکت :
۰۳۱۴۵۸۳۶۸۷۸
۰۳۱۴۵۸۳۶۲۶۰
۰۳۱۴۵۸۴۶۹۶۹ فکس
USSD : *6655*58885#
اقای سید محسن کاظمی
٠٩١٣١١۵٧٨۴١
اقای حجت اله رضایی
٠٩١٣١٠٣۶۴١٠
خانم فرناز امامی
٠٩١٣۴٠۵٨٠٢١