اصفهان شهرکت صنعتی دولت آباد خیابان بهارستان ۴۶ کوچه تیمچه شرکت آلیاژ ساز اسپادانا
کد پستی ۸۳۴۱۶۶۵۶۹۴
تلفن های شرکت :
۰۳۱۶۸۷۴۵۸۳
۰۳۱۴۵۸۳۶۰۶۲
۰۳۱۴۵۸۴۶۹۶۹ فکس
اقای سید محسن کاظمی
٠٩١٣١١۵٧٨۴١
اقای حجت اله رضایی
٠٩١٣١٠٣۶۴١٠
خانم فرناز امامی
٠٩١٣۴٠۵٨٠٢١