محصولات تولیدی

شرکت آلیاژ ساز اسپادانا
ترکیب شیمیایی آلیاژهای آلومینیم های پر مصرف در صنایع ریخته گری
Designation Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr Ni Pb Sn
AS9U3 ۸/۲۵ ۰/۶۰ ۲/۸۰ ۰/۲۰ ۰/۱۵ ۱/۰ ۰/۲ ۰/۵ ۰/۲
۹/۷۵ ۰/۹۰ ۳/۷۰ ۰/۳۵ ۰/۳۰
LM2 ۷/۵ ۱/۲ ۱/۵ ۰/۳ ۰/۳ ۲ ۰/۲ ۰/۴ ۰/۲ ۰/۲ ۰/۲
۹/۵ ۲/۵
گاز کنترل ۷/۵ ۱/۲ ۲/۰ ۰/۲ ۰/۲ ۱/۸ ۰/۲ ۰/۲ ۰/۲ ۰/۲ ۰/۲
۹/۰ ۲/۷
۳۵۶/۱ ۶/۵۰ ۰/۵۰ ۰/۲۵ ۰/۳۵ ۰/۲۵ ۰/۳۵ ۰/۲۵
۷/۵۰ ۰/۴۵
LM2 ۹/۰ ۱/۰۰ ۰/۷۰ ۰/۵۰ ۰/۳۰ ۲/۰۰ ۰/۲۰ ۰/۵۰ ۰/۳۰ ۰/۲۰
۱۱/۵ ۲/۵۰
۳۸۳/۱ ۹/۵ ۱/۰۰ ۲/۰۰ ۰/۵۰ ۰/۱ ۲/۹ ۰/۳ ۰/۱۵
۱۱/۵ ۰/۶۰ ۳/۰۰
LM4 ۴/۰ ۰/۸ ۲/۰ ۰/۲ ۰/۲ ۰/۵ ۰/۲ ۰/۳ ۰/۱ ۰/۱
۶/۰ ۴/۰ ۰/۶
LM6 ۱۰/۰ ۰/۶ ۰/۱ ۰/۵ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۲ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۱
۱۳/۰
A413.2 ۱۱/۰ ۰/۶ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۰ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۱
۱۳/۰
ADC12 ۹/۶ ۰/۹ ۱/۵ ۰/۵ ۰/۳ ۱/۰ ۰/۵ ۰/۳
۱۲/۰ ۳/۵
AS9U3 ۸/۰ ۱/۰ ۲/۷ ۰/۶ ۰/۱ ۱/۲ ۰/۲ ۰/۵ ۰/۲ ۰/۲
۱۰/۰ ۳/۷ ۰/۳
AS5U3 ۴/۵ ۰/۸ ۲/۸ ۰/۲۰ ۰/۰۵ ۰/۵ ۰/۲۵ ۰/۳
۶/۰ ۳/۸ ۰/۶۰ ۰/۲۵
A413.1 ۱۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۰/۳۵ ۰/۱ ۰/۴ ۰/۵ ۰/۱۵
۱۳/۰
A380.1 ۷/۵ ۱/۰ ۳/۰ ۰/۵ ۰/۱ ۲/۹ ۰/۵ ۰/۳۵
۹/۵ ۴/۰
LM24 ۷/۵ ۱/۳ ۳/۰ ۰/۵ ۰/۳ ۳ ۰/۲ ۰/۵ ۰/۳ ۰/۲
۹/۵ ۴/۰
LM25 ۶/۵ ۰/۵ ۰/۲ ۰/۳ ۰/۲ ۰/۱ ۰/۲ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۰۵
۷/۵ ۰/۶
۳۸۰/۳ ۷/۵ ۰/۶۰ ۲/۰۰ ۰/۲ ۰/۳ ۰/۶ ۰/۱۵ ۰/۳ ۰/۲ ۰/۱
۹/۵ ۰/۸۵ ۳/۵۰ ۰/۵ ۱/۲
LM0 ۰/۳۰ ۰/۴۰ ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۷ ۰/۰۳ ۰/۰۳ ۰/۰۳
LM13 ۱۰/۰ ۱/۰ ۰/۷ ۰/۵۰ ۰/۸ ۰/۵ ۰/۲ ۱/۵ ۰/۱ ۰/۱
۱۳/۰ ۱/۵ ۱/۵
AC8A ۱۱/۰ ۰/۵ ۰/۸ ۰/۱۵ ۰/۸ ۰/۱۵ ۰/۲ ۰/۱ ۰/۸
۱۳/۰ ۱/۳ ۱/۳ ۱/۵
LM21 ۵/۰ ۱/۰ ۳/۰ ۰/۲۰ ۰/۱ ۲/۰ ۰/۲ ۰/۳ ۰/۲ ۰/۱
۷/۰ ۵/۰ ۰/۶۰ ۰/۳
LM22 ۴/۰ ۰/۶ ۲/۸ ۰/۲۰ ۰/۰۵ ۰/۱۵ ۰/۲ ۰/۱۵ ۰/۱ ۰/۰۵
۶/۰ ۳/۸ ۰/۶۰
۳۹۰/۰ ۱۶/۰ ۱/۳ ۴/۰ ۰/۱ ۰/۴۵ ۱ ۰/۲
۱۸/۰ ۵/۰ ۰/۶۵
LM31 ۰/۲۵ ۰/۵۰ ۰/۱ ۱/۰ ۰/۵ ۴/۸ ۰/۲۵ ۰/۴ ۰/۱ ۰/۰۵ ۰/۰۵
۰/۷۵ ۵/۷ ۰/۶