محصولات تولیدی

AS9U3Y40
AS7U3YG
AS12UNG
شرکت آلیاژ ساز اسپادانا
ترکیب شیمیایی آلیاژهای آلومینیم های پر مصرف در صنایع ریخته گری
Sn Pb Ni Cr Ti Zn Mg Mn Cu Fe Si Designation
۰٫۲ ۰٫۵ ۰٫۲ ۱٫۰ ۰٫۱۵

۰٫۳۰

۰٫۲۰

۰٫۳۵

۲٫۸۰

۳٫۷۰

۰٫۶۰

۰٫۹۰

۸٫۲۵

۹٫۷۵

AS9U3
۰٫۲ ۰٫۲ ۰٫۲ ۰٫۲ ۲ ۰٫۳ ۰٫۳ ۱٫۵

۲٫۵

۱٫۲ ۷٫۵

۹٫۵

LM2
۰٫۲ ۰٫۲ ۰٫۲ ۰٫۲ ۱٫۸ ۰٫۲ ۰٫۲ ۲٫۰

۲٫۷

۱٫۲ ۷٫۵

۹٫۰

گاز کنترل
۰٫۲۵ ۰٫۳۵ ۰٫۲۵

۰٫۴۵

۰٫۳۵ ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۶٫۵۰

۷٫۵۰

۳۵۶٫۱
۰٫۲۰ ۰٫۳۰ ۰٫۵۰ ۰٫۲۰ ۲٫۰۰ ۰٫۳۰ ۰٫۵۰ ۰٫۷۰

۲٫۵۰

۱٫۰۰ ۹٫۰

۱۱٫۵

LM2
۰٫۱۵ ۰٫۳ ۲٫۹ ۰٫۱ ۰٫۵۰ ۲٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۰۰

۰٫۶۰

۹٫۵

۱۱٫۵

۳۸۳٫۱
۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۲ ۰٫۵ ۰٫۲ ۰٫۲

۰٫۶

۲٫۰

۴٫۰

۰٫۸ ۴٫۰

۶٫۰

LM4
۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۵ ۰٫۱ ۰٫۶ ۱۰٫۰

۱۳٫۰

LM6
۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۶ ۱۱٫۰

۱۳٫۰

A413.2
۰٫۳ ۰٫۵ ۱٫۰ ۰٫۳ ۰٫۵ ۱٫۵

۳٫۵

۰٫۹ ۹٫۶

۱۲٫۰

ADC12
۰٫۲ ۰٫۲ ۰٫۵ ۰٫۲ ۱٫۲ ۰٫۱

۰٫۳

۰٫۶ ۲٫۷

۳٫۷

۱٫۰ ۸٫۰

۱۰٫۰

AS9U3
۰٫۳ ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۰۵

۰٫۲۵

۰٫۲۰

۰٫۶۰

۲٫۸

۳٫۸

۰٫۸ ۴٫۵

۶٫۰

AS5U3
۰٫۱۵ ۰٫۵ ۰٫۴ ۰٫۱ ۰٫۳۵ ۱٫۰ ۱٫۰ ۱۱٫۰

۱۳٫۰

A413.1
۰٫۳۵ ۰٫۵ ۲٫۹ ۰٫۱ ۰٫۵ ۳٫۰

۴٫۰

۱٫۰ ۷٫۵

۹٫۵

A380.1
۰٫۲ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۲ ۳ ۰٫۳ ۰٫۵ ۳٫۰

۴٫۰

۱٫۳ ۷٫۵

۹٫۵

LM24
۰٫۰۵ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۲

۰٫۶

۰٫۳ ۰٫۲ ۰٫۵ ۶٫۵

۷٫۵

LM25
۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۳ ۰٫۱۵ ۰٫۶

۱٫۲

۰٫۳ ۰٫۲

۰٫۵

۲٫۰۰

۳٫۵۰

۰٫۶۰

۰٫۸۵

۷٫۵
۹٫۵
۳۸۰٫۳
۰٫۰۳ ۰٫۰۳ ۰٫۰۳ ۰٫۰۷ ۰٫۰۳ ۰٫۰۳ ۰٫۰۳ ۰٫۴۰ ۰٫۳ LM0
۰٫۱ ۰٫۱ ۱٫۵ ۰٫۲ ۰٫۵ ۰٫۸

۱٫۵

۰٫۵۰ ۰٫۷

۱٫۵

۱٫۰ ۱۰٫۰

۱۳٫۰

LM13
۰٫۸

۱٫۵

۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۱۵ ۰٫۸

۱٫۳

۰٫۱۵ ۰٫۸

۱٫۳

۰٫۵ ۱۱٫۰

۱۳٫۰

AC8A
۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۳ ۰٫۲ ۲٫۰ ۰٫۱

۰٫۳

۰٫۲۰

۰٫۶۰

۳٫۰

۵٫۰

۱٫۰ ۵٫۰

۷٫۰

LM21
۰٫۰۵ ۰٫۱ ۰٫۱۵ ۰٫۲ ۰٫۱۵ ۰٫۰۵ ۰٫۲۰

۰٫۶۰

۲٫۸

۳٫۸

۰٫۶ ۴٫۰

۶٫۰

LM22
۰٫۲ ۱ ۰٫۴۵

۰٫۶۵

۰٫۱ ۴٫۰

۵٫۰

۱٫۳ ۱۶٫۰

۱۸٫۰

۳۹۰٫۰
۰٫۵ ۰٫۰۵ ۰٫۱ ۰٫۴

۰٫۶

۰٫۲۵ ۴٫۸

۵٫۷

۰٫۵

۰٫۷۵

۱٫۰ ۰٫۱ ۰٫۵۰ ۰٫۲۵ LM31